-->

Adatvédelem


Tisztelt Látogatónk, Ügyfelünk!
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi adatkezelési nyilatkozatot. A PLASTIC-FORM Kft. oldalainak látogatásával, valamint a PLASTIC-FORM Ügyfélkapun történő belépéssel Ön elfogadja az ezen nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozattal, kérjük ne lépjen be a rendszerbe, és ne látogassa oldalainkat!
 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A PLASTIC-FORM Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartsa.
Az alábbiakban tájékoztatjuk Ügyfeleinket, Látogatóinkat a PLASTIC-FORM Kft. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az Ügyfelek, Látogatók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1.
Fogalmak
A 2011. évi CXII. törvény rendelkezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A törvény értelmében:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
2.
Személyes adatainak megadása
Személyes adatai az alábbi módokon kerülhetnek kezelésünkbe:
- az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, amely adatokat a látogatottsági statisztikák elemzéséhez használjuk fel.
- bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimalizálása érdekében.
- Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk (pl. email küldésével).
Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a PLASTIC-FORM Kft.-hez (pl. álláshirdetésre jelentkezés, Ügyfélkapu használata), ezzel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a PLASTIC-FORM Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
3.
Adatbiztonság
A 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Fentiek biztosítására a www.plasticform.hu weboldal üzemeltetéséhez az adatok védelme érdekében a PLASTIC-FORM Kft. informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltatók (Magyar Telecom és Molehand) szervereit vesszük igénybe.
4.
Adatkezelés
A PLASTIC-FORM Kft. kötelezi magát arra, hogy Ügyfelei, Látogatói személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A PLASTIC-FORM Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására. A PLASTIC-FORM Kft. ugyanakkor nem garantálja, hogy az alkalmazásainak használata során megjelenített személyes információk kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre, mivel rajta kívül álló okokból harmadik személyek képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen információkat fürkésszenek ki. Hasonlóképpen a PLASTIC-FORM Kft. nem tehető felelőssé azért, ha a személyes adatokat maga az Ügyfél teszi direkt vagy indirekt módon elérhetővé - pl. bejelentkezéshez szükséges felhasználónév vagy jelszó nem megfelelő kezeléséből adódóan - harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
5.
Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Látogatóink, Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a PLASTIC-FORM Kft.-től az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségeken:
Email: adatkezeles @ plasticform.hu
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Jégvirág u 16.
Látogatóink, Ügyfeleink kérhetik továbbá személyes adataik helyesbítését, valamint személyes adataik törlését vagy zárolását.